ERASMUS

ERASMUS

MOBILITĂŢILE ERASMUS+ PENTRU STUDENȚI

Coordonator: Lect. Dr. Irina Matei

Număr de mobilităţi finanţate: 20

Calendar

 • 4 aprilie – 15 aprilie 2022 – Înscriere online – Dosarul se trimite la irina.matei@fspub.unibuc.ro în perioada de înscrieri 4 aprilie-15 aprilie 2022, conform calendarului concursului.

 • 19 aprilie 2022 – Afișarea rezultatelor
 • 20 aprilie 2022 – Contestaţii
 • 21 aprilie 2022 – Afişarea rezultatelor finale

Precizări 

 • Mobilitățile Erasmus din cadrul acestui apel pot fi efectuate exclusiv în semestrul I al anului universitar 2022-2023.
 • Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat Biroului Erasmus+ al UB.
 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic (minim 90 de zile de la prezentarea la universitatea  gazdă și până la data de finalizare a examenelor, conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim un semestru academic.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă). În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii.

Proceduri

Concursul constă în depunerea unui dosar de concurs (online). După selecţia la nivelul FSPUB, candidatul trebuie să completeze actele de înscriere la Biroul Erasmus+ al UB şi la universitatea gazdă.   

Dosarul de concurs

 1. Formular de înscriere. Se pot alege până la maxim 3 opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor; în cazul în care există mai mulţi candidaţi cu aceeaşi preferinţă principală repartizarea se va acorda candidatului cu punctaj superior; în cazul în care un candidat are un punctaj suficient de mare pentru a obţine un loc finanţat, însă toate opţiunile sale au fost repartizate deja unor candidaţi cu punctaj superior, poate alege orice altă destinaţie încă disponibilă.
 2. Scrisoare de intenţie / de motivaţie care să includă un scurt Plan de studiu, ce prezintă o potențială listă de cursuri ce doresc să fie urmate la universitatea gazdă (candidatul va consulta site-ul universității gazdă). Scrisoarea de intenție va fi redactată într-o limbă străină relevantă pentru stagiu; dacă se aleg mai multe opțiuni, planul de studiu se va redacta pentru fiecare din opțiuni.
 1. Curriculum vitae, obligatoriu în format Europass, într-o limbă străină relevantă pentru stagiu.
 1. Certificat lingvistic; dacă limba stagiului este limba de studii a programului urmat de candidat la FSPUB (i.e. engleză/franceză), acest certificat nu este necesar; studentul poate proba cunoaşterea limbii străine şi prin alte metode (absolvirea unui liceu cu profil lingvistic, nota de la proba de bacalaureat în limbă străină, etc.).

 Dosarul se trimite la irina.matei@fspub.unibuc.ro în perioada de înscrieri 4 aprilie-15 aprilie 2022, conform calendarului concursului.

Criterii minimale de selecţie

 • calitate de student / masterand / doctorand al facultății la cursuri regulate/la zi, la selecţie şi pe durata stagiului;
 • absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă);
 • integralişti după ultima sesiune de examene (fără nici o restanţă, indiferent de anul de studii);
 • media şcolară recomandată minim 7.00 (din anii academici anteriori şi inclusiv semestrul I al anului academic 2020-2021);
 • dosar complet depus în termen;
 • să aibă cunoştinţele lingvistice necesare.

Atenție! Beneficiarii de burse Erasmus într-un ciclu de studii (licenţă, master) se pot înscrie la concurs pentru efectuarea mobilităţii într-un ciclu superior (master, doctorat), cu condiţia de a fi studenţi FSPUB la momentul începerii mobilităţii.

Citeşte mai multe despre condiţiile de eligibilitate mai jos

Punctajul se acordă după cum urmează: 

 • motivaţia academică a alegerii destinaţiei și capacitatea de adaptare la situații și medii culturale noi (40%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin Planul/Planurile de studiu și lista activităților extracuriculare incluse în dosar; 
 • interesul pentru o mobilitate internaţională, relevanța mobilității pentru pregătirea de specialitate în domeniu (30%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin actele relevante din dosar (CV, scrisoare de motivație);
 • cunoştinţe lingvistice (20%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin actele relevante din dosar; Nivel C2 – 10 puncte, Nivel C1 – 9 puncte, Nivel B2 – 7 puncte, Nivel B1 – 5 puncte, Nivel A2 – 4 puncte, Nivel A1 – 2 punct, Cunoștințe foarte reduse – 1 punct;
 • performanţă şcolară (10%): media tuturor semestrelor încheiate în programul curent de studii (pentru anul 1: 1 semestru, pentru anul 2: 3 semestre, pentru anul 3: 5 semestre).

Punctajul final este media ponderată a celor patru criterii de mai sus (ponderile sunt menționate în paranteze). Punctajul minim pentru selecție este 7.50.

Criterii de departajare: În cazul în care pe ultimul loc eligibil se află candidaţi cu acelaşi punctaj, criteriile de departajare vor fi, în ordine, 1. motivaţia academică a alegerii destinaţiei; 2. nivelul de cunoştinţe lingvistice; 3. media școlară.

COMISIA DE CONCURS

 • Conf.univ.dr. Alexandra IANCU, președintă
 • Conf.univ.dr. Silvia MARTON, membră
  Lect.univ.dr. Domnica GOROVEI, membră

COMISIA DE CONTESTAȚII

 • Prof.univ.dr. Radu CARP, președinte
 • Conf.univ.dr. Ruxandra IVAN, membră
 • Lect.univ.dr. Irina MATEI, membră

Grantul ERASMUS a fost fixat la nivel naţional astfel:

 • 520 euro/lună pentru destinaţiile: AustriaBelgiaFinlandaFranţaGermania, ItaliaOlandaPortugaliaSpania, Suedia
 • 470 euro/lună pentru destinaţiile: BulgariaCehia, LituaniaMacedonia de NordPoloniaSlovacia, Slovenia, Turcia

Semestrul în care se poate desfăşura mobilitatea Erasmus: semestrul I, 2022-2023.

În octombrie-noiembrie 2022 va avea loc o nouă selecţie pentru studenţii care doresc să desfăşoare o mobilitate Erasmus în semestrul II al anului universitar 2022-2023. 

ERASMUS (din 2014 Erasmus+) este un program de mobilitate şi cooperare în învăţământul superior, parte a programului Învăţare pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning Programme – LLP) gestionat de Comisia Europeană (Uniunea Europeană).

În România, instituţia naţională care gestionează şi alocă fondurile pentru acest program în numele Comisiei Europene este Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).

În fiecare an, aceasta alocă universităţilor româneşti care au semnat o Cartă Erasmus fondurile necesare finanţării de stagii ERASMUS+.

Universitatea din Bucureşti alocă fiecărei facultăţi un număr de burse în funcţie de performanţele ERASMUS din anul precedent. Concursul pentru obţinerea acestora este organizat de fiecare facultate în parte, în luna martie sau aprilie pentru anul academic următor, indiferent de semestrul în care are loc mobilitatea.

De la înfiinţarea programului (1987) şi până în prezent, peste 3 milioane de studenţi la nivel de licenţă, master sau doctorat au beneficiat de un stagiu de mobilitate ERASMUS într-o universitate europeană.

În cadrul unui astfel de stagiu, studenţii urmează cursuri într-o universitate din alt stat decât cel în care se află universitatea la care sunt înscrişi ca studenţi la zi, în acelaşi domeniu ca la universitatea de origine şi fără plata taxelor şcolare.

Parcursul la universitatea gazdă este recunoscut de universitatea de origine prin intermediul sistemului european de credite transferabile (ECTS) şi este inclus în suplimentul la diplomă emis la absolvirea anilor de studiu la universitatea de origine.

De regulă, stagiul durează un semestru şi este remunerat.

Pentru a putea studia într-o altă universitate europeană prin intermediul unei burse ERASMUS este necesar ca între acea universitate şi universitatea gazdă să fi fost semnat un acord ERASMUS pentru acel domeniu de studii (pentru anul universitar 2021-2022 vezi lista aici).

Pentru a putea candida la competiţia pentru burse Erasmus+ organizată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti (FSPUB) trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:

 • Să fiţi cetăţean român (sau să deţineţi cetățenia altei ţări ŞI dreptul de rezidență temporară sau permanentă în România, drept certificat prin actele specifice eliberate de autoritățile române competente);
 • Să fiţi înmatriculat ca student la unul din ciclurile de studii organizate de FSPUB (licenţă, master sau doctorat) în momentul selecţiei ŞI pe durata stagiului Erasmus;
 • În cazul studenţilor ciclului de licenţă, să fi absolvit cel puţin un an de studii la FSPUB în momentul începerii mobilităţii;
 • Să aveţi performanţe academice bune (media anilor precedenţi, inclusiv a primului semestru din anul curent academic este recomandabil să fie cel puţin 7), să fiți integraliști după ultima sesiune de examene ŞI să fi acumulat integral numărul de credite (ECTS) corespondente semestrelor deja parcurse;
 • Să stăpâniţi limba în care se desfăşoară studiile la universitatea de destinaţie.

ATENȚIE! Nu pot candida

 • Doctoranzii beneficiari de burse finanţate din fonduri structurale (conform contractului încheiat între Universitatea din București și ANPCDEFP, pentru evitarea dublei finanțări din fonduri europene);
 • Studenţi care au beneficiat deja de un alt stagiu ERASMUS în acelaşi ciclu de studii, cu sau fără sprijin financiar;
 • Studenţii restanţieri.

FSPUB are încheiate parteneriate cu peste 60 de universităţi din 15 state europene. Lista completă completă poate fi consultată AICI

Limba de studiu

Studiile au loc, de regulă, în limba universității de destinație, în special în universităţile din ţările francofone. Tocmai de aceea, FSPUB testează competenţa lingvistică a studenţilor săi. În multe universităţi se poate studia în limba engleză, însă cunoaşterea limbii locale facilitează extrem de mult integrarea în spaţiul universitar şi reuşita academică, iar numărul cursurilor oferite în limba engleză poate fi limitat.

Ce cursuri pot fi alese?

Puteţi alege cursuri din domeniul ştiinţelor politice, pe cât posibil asemănătoare cu cele care le-aţi fi studiat la FSPUB. Acestea pot fi incluse în curicula unui singur departament/facultăţi sau a mai multora la universitatea gazdă. Dacă universitatea gazdă vă permite, puteţi alege cursuri şi de la alte departamente din cadrul aceleiaşi universităţi, daca aceste cursuri tratează subiecte care aparţin conceptual şi metodologic domeniului ştiinţe politice.

NU puteți urma cursuri sau seminarii care

 • poartă același titlu cu discipline urmate deja;
 • în planul de studii al FSPUB sunt considerate cursuri complementare pentru dezvoltarea aptitudinilor (e.g. limbi străine, stagiu de practică, informatică etc).

Dacă alegeţi să vă ameliorați nivelul lingvistic sau anumite abilităţi tehnice, efort de altfel recomandabil, valoarea disciplinelor respective trebuie să fie în plus față de suma totală de credite necesare promovării semestrului/semestrelor Erasmus (i.e. 30 ECTS). Cursurile de limbi străine vor fi în general recunoscute în regim facultativ (în plus faţă de cele 30 de credite necesare promovării unui semestru) cu excepția cazurilor în care nu există alte opțiuni la universitatea gazdă sau dacă la sfârșitul stagiului nu au fost promovate toate cursurile și numărul de credite obținut (fără a lua în calcul cursurile de limbă) este mai mic de 30 ECTS.

Cum aleg cursurile?

La plecarea din ţară, vă angajați, prin aşa numitul Learning Agreement, semnat de coordonatorul instituţional FSPUB al stagiilor Erasmus, de conducerea universităţii şi de universitatea-facultatea parteneră) să urmați un program prestabilit de cursuri, totalizând minim 30 de ECTS-semestru. Acestea se aleg din pachetele de cursuri oferite de universităţile partenere.

Odată ajuns(ă) la universitatea de destinație, puteți modifica lista cursurilor alese printr-un document adițional atașat contractului de studii (Changes to learning agreement), semnat de student, de reprezentantul FSPUB şi de cel al Facultăţii de destinaţie. Aceste modificări vor fi făcute numai după obţinerea în prealabil a acordului coordonatorul instituţional FSPUB al stagiilor Erasmus.

Câte credite sunt necesare?

Pentru a absolvi un semestru este nevoie să obţineţi 30 de credite (ECTS) din cursuri ce pot fi recunoscute în regim de cursuri obligatorii.

Dacă vă propuneți să depășiți pragul minim de 30 ECTS, la întoarcere creditele aferente unui singur curs suplimentar vă vor fi calculate în cuantumul absolvirii (inclusiv în avans pentru următorul semestru de studii), restul fiind considerate discipline facultative.

Dat fiind că obiectul şi obiectivul finanţării Erasmus este studiul, dacă nu aţi realizat integral programul stabilit, sunteți obligat(ă) să rambursaţi parţial sau total fondurile primite.

Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţa conducerii FSPUB şi a Universităţii, care le va analiza şi le va supune spre aprobare Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Recunoaşterea parcursului

La întoarcere din mobilitatea ERASMUS, trebuie să notificaţi Secretariatul FSPUB despre întoarcere și să transmiteți Biroului Programe Comunitare al Universității din București atestatul cu notele şi creditele obţinute, emis de universitatea parteneră. Biroul Programe Comunitare al Universității din București transmite către FSPUB rezultatele obţinute, iar coordonatorul Erasmus al FSPUB emite atestatul de recunoaştere ce include cursurile urmate, cu notele obţinute, echivalate în note româneşti, conform grilei naţionale de echivalare, cu creditele aferente şi cu specificarea expresă a locului unde s-au obţinut notele. În baza acestui atestat, Secretariatul FSPUB completează dosarul de şcolaritate al studentului.

Grila de echivalare

Actualmente există o grilă naţională de echivalare recomandată şi folosită în cadrul Universităţii din Bucureşti. Aceasta este bazată pe sistemul de echivalare ECTS, notat cu litere, care în sistemul românesc sunt echivalate astfel.

Nota în sistem ECTS

Nota
în România

 Studenţi promovaţi care obţin această notă

 Calificativ

 A

 10

 10%

 EXCELENT

 B

 9

 25%

 FOARTE BINE

 C

 7-8

 30%

 BINE

 D

 6

 25%

 SATISFĂCĂTOR

 E

 5

 10%

 SUFICIENT

 FX

 4

 –

 NEPROMOVAT

 F

 1-3

 –

 NEPROMOVAT

Totuși, frecvent, chiar în aceeaşi ţară, există universităţi cu propria lor grilă de evaluare.

În recunoaşterea notelor, se ţine cont de grila cea mai favorabilă studentului.

Restanţe

Pentru a absolvi un semestru este nevoie să obţineţi minim 30 de credite (ECTS) din cursuri academice absolvite, chiar dacă nu aţi absolvit unul sau mai multe cursuri.

Dacă suma creditelor pentru cursurile academice absolvite este mai mică de 30, puteţi da examen(e) de diferență în prima sesiune de examene a FSPUB după încheierea stagiului.

Măriri

În cadrul FSPUB NU se pot mări note pentru cursuri urmate în afara FSPUB, chiar dacă sunt obţinute în timpul stagiului Erasmus.

Valoarea bursei

Suma primită de student variază de la an la an. În ultimii ani a fost cuprinsă între 350 – 650 Euro pe lună.

ATENŢIE!!! În funcţie de destinaţie, suma poate să nu acopere în totalitate cheltuielile de transport, cazare şi întreţinere a studenţilor, fiind necesară şi o contribuţie personală.

Durata grantului

Durata grantului este de 1 semestru de studiu (max. 4 luni).

ATENŢIE!!! Bursa ERASMUS este destinată unui stagiu de studiu, încheiat cu examene ale căror rezultate vă sunt transcrise în foaia matricolă. Finalizarea studiilor are loc însă la Universitatea din Bucureşti, universitate care va emite diploma de studii.

Prelungire

La cerere, conducerea FSPUB poate aproba prelungirea stagiului în străinătate pentru un al doilea semestru dintr-un an academic, fără finanţare.

ATENŢIE!!! Nu pot fi prelungite stagiile care se desfăşoară în anii terminali (an 3 licenţă, an 2 master, an 3 doctorat). Excepţii de la această prevedere se pot acorda, în condiţii speciale, însă studentul nu poate susţine examenul de finalizarea a studiilor în sesiunea promoţiei sale, ci într-una din sesiunile următoare.

Toate chestiunile administrativ-financiare sunt gestionate de Biroul pentru Programe Comunitare al Universităţii din București.

Parcursul academic se află în sarcina Coordonatorului Erasmus FSPUB, lect.dr Irina Matei.

Şcolaritatea dumneavoastră este în continuare gestionată de Secretariatul FSPUB, iar chestiunile administrative sunt gestionate de Biroul Erasmus al Universității din București.

Prin urmare, înainte de plecarea din ţară, trebuie să înştiinţaţi Secretariatul FSPUB și Biroul Erasmus al Universității din București.

De asemenea, trebuie să notificaţi urgent Secretariatul FSPUB și Biroul Erasmus al Universității din București în cazul în care renunţaţi la mobilitate.

În cazul în care, datorită unor eventuale restanţe acumulate în sejurul ERASMUS, depăşiţi perioada de şcolaritate a ciclului la care sunteţi înscris la FSPUB, trebuie să urmaţi procedura prelungirii şcolarităţii (semestre de graţie).

Cazare

Conform procedurii de cazare a studenţilor Erasmus, cei plecaţi în stagiul Erasmus

 • în semestrul 1 şi care se reîntorc în semestrul 2, trebuie să trimită în luna decembrie un email pe adresa cazare@fspub.unibuc.ro, specificând data întoarcerii (data de la care este necesară cazarea în cămin) şi opţiunea pentru un anumit cămin.
 • semestrul 2 şi care au cazare în cămin vor schimba camerele cu cei care revin din stagiul Erasmus.

Bursa de merit

Pe parcursul stagiului Erasmus puteţi beneficia de bursa de merit acordată de FSPUB.

Bursa socială

Pe parcursul stagiului Erasmus puteţi beneficia de bursa socială acordată de FSPUB.

CINE POATE CANDIDA?

Pentru a putea candida pentru o bursă Erasmus trebuie să îndepliniţi condiţiile de eligibilitate.

ATENŢIE!!! Nu pot candida

 • Doctoranzii beneficiari de burse finanţate din fonduri structurale (conform contractului încheiat între Universitatea din București și ANPCDEFP, pentru evitarea dublei finanțări din fonduri europene);
 • Studenţi care au beneficiat deja de un alt stagiu ERASMUS în acelaşi ciclu de studii, cu sau fără sprijin financiar;
 • Studenţii restanţieri.

UNDE SE POATE STUDIA?

Puteţi alege orice universitate cu care FSPUB a încheiat un contract instituţional bilateral. Lista universităţilor partenere este actualizată în fiecare an, de regulă la sfârşitul semestrului 1.

CÂTE BURSE SUNT DISPONIBILE?

Numărul mobilităţilor studenţeşti disponibile în fiecare an universitar pentru fiecare ciclu de studii este stabilit prin contract instituţional şi variază de la an la an. Acest număr este condiţionat de finanţarea publică prevăzută pentru anul universitar în care se desfăşoară stagiile. Pentru FSPUB, în ultimii ani au fost acordate un număr de cca. 60 de burse.

CÂND ARE LOC COMPETIŢIA?

Selecţia candidaţilor pentru programul ERASMUS are loc de regulă la sfârşitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie, pentru anul universitar următor.

CE CONȚINE DOSARUL DE CONCURS?

Dacă îndepliniţi condiţiile de eligibitate, vă puteţi înscrie la concursul pentru burse de mobilitate ERASMUS în cadrul FSPUB trimiţând coordonatorului ERASMUS al FSPUB (Lect.dr. Irina Matei) până la data limită anunţată în calendarul competiţiei un dosar care să conţină:

 • Formularul de înscriere la concurs;
 • O scrisoare de intenţie şi un CV, ambele redactate într-o limbă străină (de preferinţă, în limba de predare a primei universităţi din lista de preferinţe);
 • Orice alt document poate sprijini solicitarea (ex. premii la Olimpiade, atestate/certificate de cunoaştere a limbii în care se va studia în universitatea în care se va desfăşura stagiul etc.). 

Atestatul de cunoaştere a limbii

Un atestat de cunoaştere a limbii este cel oferit în urma unei examinări de către o instituţie recunoscută internaţional pentru acest scop (ex. lb.franceză: DALF, lb.engleză: Cambridge, IELTS, TOEFL, lb.spaniolă: DELE etc.).

Certificatul de cunoaştere a limbii

Dacă nu deţineţi un atestat de cunoaştere a limbii recunoscut internaţional (v. întrebarea anterioară), FSPUB emite un certificat temporar, valabil exclusiv pentru competiţia Erasmus. Acesta se poate obţine pentru limbile franceză, engleză, italiană, spaniolă şi germană.

CÂTE ATESTATE/CERTIFICATE SUNT NECESARE?

Atestatul/certificatul este necesar pentru fiecare limbă obligatorie sau opţională necesară în universitatea pentru care aţi optat. Dacă în formularul de concurs aţi optat pentru mai mult de o universitate, trebuie să faceţi dovada cunoaşterii limbilor obligatorii pentru toate opţiunile înscrise în acesta.

Pentru cei care solicită burse de mobilitate în Italia sau Spania, este necesar minim nivelul B1 cu calificativul cel puţin “acceptabil” pentru limbile italiană, respectiv spaniolă. Dacă nivelul minim este B1, atunci este recomandabilă şi cunoaşterea limbii engleze cel puţin la acest nivel (limbă în care se pot desfăşura unele cursuri).

CARE ESTE NIVELUL LINGVISTIC MINIM RECOMANDAT?

CEHIA, ELVEŢIA, FINLANDA, LITUANIA, POLONIA, PORTUGALIA, SUEDIA, TURCIA

Limba engleză: B2/C1

BELGIA, FRANŢA, TURCIA (Galatasaray University)

Limba franceză: B2/C1

Limba engleză (recomandabil): B2 (pentru Turcia)

ITALIA

Limba italiană: B1

Limba engleză (recomandabil): B1, dacă nivelul limbii italiene este mai mic sau egal cu B1 “acceptabil”

SPANIA

Limba spaniolă: B1

Limba engleză (recomandabil): B1, dacă nivelul limbii spaniole este mai mic sau egal cu B1 “acceptabil”

GERMANIA

Limba germană: C1

Limba engleză (recomandabil): B2

CUM SE FACE SELECŢIA?

În fiecare an universitar, de obicei la sfârşitul primului semestru, Biroul pentru Programe Comunitare al Universității din București comunică FSPUB numărul burselor şi lista universităţilor partenere. După primirea acestor date, Consiliul FSPUB stabileşte calendarul competiţiei şi anunţă public deschiderea acesteia.

Consiliul FSPUB numeşte o Comisie de selecţie care evaluează dosarele de candidatură în funcţie de

 • performanţele universitare ale candidaților (pentru solicitanţii din anul I media primului semestru, pentru ceilalţi studenți, media anilor de studiu absolviţi şi a ultimului semestru);
 • pregătirea lingvistică;
 • oportunitatea academică a destinației.

Comisia publică lista titularilor burselor acordate, precum și lista de așteptare a studenților care pot primi bursă dacă vreunul din studenţii titulari renunţă la mobilitate. Studenţii de pe lista de aşteptare (“rezerve”) pot efectua mobilitatea fără finanțare.

Contestațiile pot fi adresate Conducerii FSPUB.

Dacă vă aflaţi pe lista studenţilor selectaţi, Biroul ERASMUS al Universității din Bucureşti şi Coordonatorul ERASMUS FSPUB vă informează asupra tuturor procedurilor de urmat pentru efectuarea în bune condiţii a mobilității.

După selecţie, Biroul ERASMUS al Universităţii participă în facultate la o informare privind stagiile Erasmus, aspectele administrativ-finaciare. Vor fi comunicate ce documente Erasmus trebuie completate înainte de plecare de către titulari şi rezerve, la ce termene şi cu ce documente trebuie să se revină la terminarea stagiului.

ATENŢIE!!! Studenții acceptați trebuie să respecte riguros termenele comunicate pentru completarea dosarelor, termene care pot fi diferite pentru fiecare universitate parteneră.

CÂND POATE ÎNCEPE MOBILITATEA?

Licenţă, anul 2, semestrul 2 (recomandabil) sau semestrul 1: Dacă în momentul selecţiei sunteţi înscris în anul 1, cu condiția îndeplinirii integrale a obligaţiilor academice la finele anului 1.

Licenţă, anul 3, semestrul 1: Dacă în momentul selecţiei sunteţi înscris în anul 2, cu condiția îndeplinirii integrale a obligaţiilor academice la finele anului 2.

Master, anul 1, semestrul 2: Dacă în momentul selecţiei sunteţi înscris în anul 3, cu condiția admiterii într-un program de master al FSPUB.

Master, anul 2, semestrul 1: Dacă în momentul selecţiei sunteţi înscris în anul 1 de Master, cu condiția îndeplinirii integrale a obligaţiilor academice la finele anului 1 de Master.

Doctorat, anul 2, semestrul 1 sau 2: Dacă în momentul selecţiei sunteţi înscris în anul 1 de Doctorat, cu condiția îndeplinirii integrale a obligaţiilor academice la finele anului 1.

Doctorat, anul 3, semestrul 1: Dacă în momentul selecţiei sunteţi înscris în anul 2 de Doctorat, cu condiţia îndeplinirii integrale a obligaţiilor academice la finele anului 2.

De regulă, nu se pot efectua stagii ERASMUS în ultimul semestru al perioadei de şcolarizare. Excepţii de la această prevedere se pot acorda, în condiţii speciale, însă studentul nu poate susţine examenul de finalizarea a studiilor în sesiunea promoţiei sale, ci într-una din sesiunile următoare.

ro_RO